Проекти

От 2010 година досега Фондацията осъществи 11 проекта, финансирани от фондация ОУК, държавния бюджет на Република България за 2011 г., SOS Детски селища Дания, Обществения борд на Telus International Europe и частни дарители.
Благодарни сме на всички за доверието и подкрепата.

Image

Добродетели

Добродетели /01.10.2010 – 30.06.2011/ се осъществи в детските градини „Божур" и „Веселушка" в София и в „Детелина" в Нови хан/. 20 учители обогатиха своя професионален опит чрез семинарни обучения и в рамките на 2 часа седмично запознаваха децата с качества като честност, чистота, търпение, уважение, вежливост, единство. Чрез завладяващи игри над 300 малчугани се учеха да общуват помежду си с езика на добродетелите. Родителите участваха в тематични дискусии за ролята им на основни възпитатели за изграждане на добър характер на децата.

Image

Работилница за добродетели

Работилница за добродетели /05.08.2011 г. – 04.08.2012/ се реализира в средните училища ПГ „Георги Сава Раковски” и СОУ „Св. Климент Охридски” в Костенец, СОУ „Неофит Рилски” в Долна баня и СОУ „Христо Ботев” в Ихтиман. 36 млади хора на възраст 16-18 години преминаха специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат наученото на съученици си.

Часовете по добродетели се превърнаха в очаквано и смислено занимание за повече от 500 ученици в четирите училища. Създаде се атмосфера на толерантност и приемане, подобриха се взаимоотношения между съученици, ученици и учители. Обогатен бе професионалният опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на младежите. Създадено бе учебно пособие – Методика за преподаване на добродетели.

Image

Час по добродетели

Час по добродетели /01.09.2012 – 30.06.2013/ включи 20 училища в Софийска област. Специализирано обучение преминаха 20 учители, които създадоха и обучиха екипи от над 150 ученици, за да преподават добродетелите на съучениците си в часовете на класа.

Специализирано обучение преминаха 100 учители, общо над 2000 младежи участваха в часовете по добродетели.

Image

Клуб добродетели

Клуб добродетели /01.10.2013 – 30.04.2014/ се осъществи в 15 училища в София, Пазарджик и Златица. Специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели преминаха 15 педагогически съветници, които след това създадоха и обучиха екипи с над 150 ученици. Младите хора преподаваха добродетелите на своите съученици в часове на класа. Повече от 3300 ученици участваха в часовете и допринесоха за подобряване на училищната среда.

Image

Инвестиция в бъдещето

Инвестиция в бъдещето /15.05.2013 – 15.11.2013/ се реализира с 23 младежи, които са напуснали институциите за деца и се справят успешно в своя житейски път. Младите хора преминаха 2 специализирани обучения и след това проведоха занимания по добродетели в различни центрове с повече от 50 деца. Проведена бе кръгла маса за ролята и мястото на нравственото образование в учебния процес.

Image

АБ на добродетелите

АБ на добродетелите /01.09.2014 – 31.05.2015/ бе осъществен в 28 класа на 7 основни училища в София. От факултетите „Педагогика“ и „Начална и предучилищна педагогика” на СУ „Св. Климент Охридски” 12 студенти преминаха тридневно специализирано обучение и придобиха нови знания, свързани с нравственото образование на децата. Бъдещите педагози провеждаха часове по добродетели два пъти седмично с ученици от първи до четвърти клас, повече от 800 деца участваха активно в обсъждане на интересните за тях теми.

В еднодневно обучение за преподаване и практикуване на добродетели участваха 50 учители.

Image

Часовете, които ни дават сила

Часовете, които ни дават сила /01.09.2015 – 30.06.2016/ подкрепи клубове по добродетели, създадени по предишни проекти по Програмата и създаде 3 нови в средни училища в Габрово и Велико Търново.

В устойчива дейност превърнаха заниманията по добродетели 10 училищни клуба с над 100 участници, които кандидатстваха с интересни проекти и бяха избрани чрез конкурс. Специализирано тридневно обучение преминаха 21 ученици и 3 педагози. В 13 училища в страната повече от 4000 ученици участваха в часовете по добродетели и в общоучилищни инициативи.

Image

Часовете, които ни дават сила 2016/2017

Часовете, които ни дават сила 2016/2017 /01.10.2016 – 30.06.2017/ за втора поредна година организира конкурс за интересни проекти на клубове по добродетели в страната. Желанието на Фондация Благотворител бе да създаде устойчиви условия за развиване на качествата на характера на деца и младежи от 1 до 12 клас. Бяха избрани проектите на 6 клуба по добродетели в София, Сливница, Костинброд, Самоков и Габрово. Повече от 1700 ученици от 6 училища участваха в часове и инициативи, свързани с общочовешките добродетели.

Image

Колкото повече, толкова повече

Колкото повече, толкова повече /01.08.2016 – 30.07. 2017/ бе осъществен в 50 училища и детски градини от цялата страна. Основната му цел бе да се създаде екип от обучители, които да работят за разширяване обхвата на програма „Добродетели”. Бяха поканени 10 педагози, мотивирани да преминат специализирано обучение за преподаване на общочовешките добродетели. След това обучените представиха възможностите на Програмата в 50 учебни заведения, а в 22 от тях проведоха семинарни обучения на педагогическите колективи. Общо около 900 ученици участваха в открити уроци за развитие на благородните качества на характера - добродетелите.

Image

Лаборатория за добри хора

Лаборатория за добри хора /01.10.2017 – 31.05.2018/ съдейства за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда в НГПИ "Св. Лука" и СГСАГ "Христо Ботев" в София чрез развитие на емоционалната зрялост на учениците и обогатяване на професионалната компетентност на учителите.

В проекта 16 младежи преминаха специализирано обучение и след това преподаваха на съучениците си по 12 добродетели в часове на класа през годината. Повече от 900 ученици на различна възраст участваха в занимания по добродетели.

Image

Изкуството за общуваме

Изкуството за общуваме /01.09.2017 – 31.10.2018/ обогати възможностите за практическо прилагане на програма „Добродетели” и осигури устойчивост на заниманията по добродетели в училища/детски градини. Проектът предостави възможност на 10 училища да провеждат занимания по добродетели в часове на класа с близо 1300 ученици.

Бяха създадени 2 наръчника „Уроци за сърцето” с разработени уроци по добродетели за детски градини и за начален курс. Създадена бе страница www.dobrodeteli.bg, която съдържа цялата информация за програма Добродетели към момента, както и дидактични материали, които могат да се ползват от учителите за провеждане на тематични часове. Страницата съдържа и препратки към видео файлове, свързани с добродетелите и възможност за онлайн поръчка на наръчниците. За тяхното популяризиране бе изработена брошура. Наръчниците бяха представени пред педагогически общности в София, Стара Загора, Сливен, Стамболийски, Самоков.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси